Destop Onstopper Turbo – 3 x 1 liter

 28,99

Aantal stuks in verpakking

3 stuk(s)

Gevarenaanduiding H-zinnen

H290:Kan bijtend zijn voor metalen, H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Inhoud

3000 ml

Percentage Salpeterzuur HNO3

7 %

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Percentage Zwavelzuur H2SO4

0 %

Signaalwoord

Gevaar

Verpakking breedte

15 cm

Verpakking hoogte

25 cm

Verpakking lengte

15 cm

Verpakkingsgewicht

3600 g

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen, P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen — GEEN braken opwekken, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen, P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen., P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten., P360:Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken., P405:Achter slot bewaren, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

EAN

0710663332485

Categorieën

Huishouden Ontstoppers Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Ontstoppingsmiddelen Ontkalkings- & Ontstoppingsmiddelen Ontstoppingsmiddelen

Merk

DesTop

SKU: 9300000021163295 Categorie:
Uw recensie toevoegen

De ‘Turbo’ gel onstopper van Destop is een krachtige ontstopper voor alle soorten verstoppingen. Het vermijdt de geuren en degradeert de verstoppingen. Voor alle afvoerbuizen.

Artikel bevat 3 flacons van elk 1 liter.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Destop Onstopper Turbo – 3 x 1 liter”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Destop Onstopper Turbo – 3 x 1 liter
Destop Onstopper Turbo – 3 x 1 liter

 28,99

Huishoud-vergelijk.nl
Logo