DUO Ontstopper – Duo – Gootsteen – Afvoer – Keuken – Badkamer – Vloeibaar – Extra Power – 2x 500ml

 15,95

Aantal stuks in verpakking

2 stuk(s)

Gevarenaanduiding H-zinnen

H316:Veroorzaakt lichte huidirritatie, EUH014:Reageert heftig met water., EUH019:Kan ontplofbare peroxiden vormen., EUH029:Vormt giftig gas in contact met water., EUH031:Vormt giftig gas in contact met zuren., EUH032:Vormt zeer giftig gas in contact met zuren., EUH070:Giftig bij oogcontact., EUH071:Bijtend voor de luchtwegen., EUH209:Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden., EUH209A:Kan bij gebruik ontvlambaar worden., H300:Dodelijk bij inslikken., H301:Giftig bij inslikken, H302:Schadelijk bij inslikken, H303:Kan schadelijk zijn bij inslikken, H311 + H331:Giftig bij contact met de huid en bij inademing., H311:Giftig bij contact met de huid., H312:Schadelijk bij contact met de huid, H313:Kan schadelijk zijn bij contact met de huid, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H320:Veroorzaakt oogirritatie, H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Inhoud

1000 ml

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Percentage Zwavelzuur H2SO4

0 %

Signaalwoord

Gevaar

Verpakking breedte

15 mm

Verpakking hoogte

20 mm

Verpakking lengte

10 mm

Verpakkingsgewicht

1000 g

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P410:Tegen zonlicht beschermen, P412:Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F, P405:Achter slot bewaren, P404:In gesloten verpakking bewaren, P391:Gelekte/gemorste stof opruimen, P352:Met veel water en zeep wassen., P353:Huid met water afspoelen, afdouchen., P342+P311:Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P341:Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt., P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen., P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen, P331:GEEN braken opwekken, P330:De mond spoelen., P321:Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket), P320:Specifieke behandeling dringend vereist (zie ##label## op dit etiket)., P322:Specifieke maatregelen (zie ##label3## op dit etiket)., P314:Bij onwel voelen een arts raadplegen, P313:Een arts raadplegen., P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P311:Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P308+P313:Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen, P309+P311:Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P304+P341:Na inademing: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt., P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P302+P350:Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep., P302+P334:Bij contact met de huid: in koud water onderdompelen, nat verband aanbrengen., P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen — GEEN braken opwekken, P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen, P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen, P285:Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen, P283:Vuur/vlambestendige, brandwerende kleding dragen., P282:Koude-isolerende handschoenen, gelaatsbescherming/oogbescherming dragen., P281:De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken, P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P263:Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden, P262:Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden, P261:Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden, P260:Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen, P233:In goed gesloten verpakking bewaren, P220:Van kleding, …, brandbare stoffen verwijderd houden, bewaren., P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten, P210:Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken, P202:Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen, P201:Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen, P306+P360:Na morsen op de kleding: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken., P307+P311:Na blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., P308+P311:Na (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen, P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen, P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P361:Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken., P362+P364:Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken, P362:Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken., P390:Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden., P403+P233:Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

EAN

9501935744836

Categorieën

Huishouden Ontstoppers Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Ontstoppingsmiddelen Ontkalkings- & Ontstoppingsmiddelen Ontstoppingsmiddelen

Merk

Merkloos, Sans marque

SKU: 9300000167324334 Categorie:
Uw recensie toevoegen
  • 2-delige set
  • Speciaal ontwikkeld voor keuken en badkamer
  • Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Duo-ontstopper voor het ontstoppen van de afvoer. Beide flessen gelijktijdig door de afvoer gieten.

1. Maak vooraf de afvoer zoveel mogelijk watervrij

2. Veiligheidsdop indrukken en losdraaien

3. Gebruik eventueel een kunststof trechter om direct contact met het rooster te vermijden

4. Controleer de goede werking van de syphon en plaats zonodig een emmertje met water eronder, om schade te vermijden

5. Giet beide flessen langzaam tot part 1 leeg rechtstreeks in de afvoer. Meteen met veel koud water naspoelen. Indien nodig bovenstaande herhalen. Na gebruik de dop goed vastdraaien

6. Zorg tijdens het ontstoppen voor een goede ventilatie en voorkom directe inademing boven de afvoer

7. Aanbeveling: ogen en handen beschermen. Niet op metalen en kunststoffen gebruiken. In aanraking met kleding of huid, onmiddellijk afdoen met een droge doek en vervolgens afspoelen met water. Kleding vervolgens in water laten

8. Product nooit met ander chemicaliën gebruiken

Waarschuwing: Gebruik de Super Ontstopper nooit in combinatie met andere producten, hierdoor kunnen gevaarlijke reacties ontstaan. Gebruik de Super Ontstopper uitsluitend indien uw afvoer in goede en lekdichte staat verkeerd. Indien u gebruik maakt van een loodgieter, vermeldt dat u dit product heeft gebruikt.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “DUO Ontstopper – Duo – Gootsteen – Afvoer – Keuken – Badkamer – Vloeibaar – Extra Power – 2x 500ml”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

DUO Ontstopper – Duo – Gootsteen – Afvoer – Keuken – Badkamer – Vloeibaar – Extra Power – 2x 500ml
DUO Ontstopper – Duo – Gootsteen – Afvoer – Keuken – Badkamer – Vloeibaar – Extra Power – 2x 500ml

 15,95

Huishoud-vergelijk.nl
Logo