Ovenreiniger AMWAY – Gel Oven Cleaner – 500 ml – Amway

 25,00

Aantal artikelen in verpakking

1 stuk(s)

Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

Amway

E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

x

Gevarenaanduiding H-zinnen

EUH070:Giftig bij oogcontact., EUH001:In droge toestand ontplofbaar., EUH006:Ontplofbaar met en zonder lucht., EUH014:Reageert heftig met water., EUH018:Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen., EUH019:Kan ontplofbare peroxiden vormen., EUH029:Vormt giftig gas in contact met water., EUH031:Vormt giftig gas in contact met zuren., EUH032:Vormt zeer giftig gas in contact met zuren., EUH071:Bijtend voor de luchtwegen., EUH201-EUH201A:Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen. Let op! Bevat lood., EUH201:Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen., EUH201A:Let op! Bevat lood., EUH202:Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden., EUH203:Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken., EUH204:Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken., EUH205:Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken., EUH206:Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen., EUH207:Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht., EUH208:Bevat ##SUBSTANCE##. Kan een allergische reactie veroorzaken., EUH209-EUH209A:Can become highly flammable in use. Can become flammable in use., EUH209:Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden., EUH209A:Kan bij gebruik ontvlambaar worden., EUH210:Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., EUH211:Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen, EUH212:Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen., EUH401:Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen., H200:Instabiele ontplofbare stof, H201:Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie, H202:Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking, H203:Ontplofbare stof, gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking., H205:Gevaar voor massa-explosie bij brand., H204:Gevaar voor brand of scherfwerking., H220:Zeer licht ontvlambaar gas, H221:Ontvlambaar gas, H222:Zeer licht ontvlambare aerosol, H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting, H230:May react explosively even in the absence of air., H231:May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature., H240:Ontploffingsgevaar bij verwarming., H241:Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming., H242:Brandgevaar bij verwarming., H250:Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht., H251:Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten., H252:In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting, kan vlam vatten., H260:In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden., H261:In contact met water komen ontvlambare gassen vrij., H272:Kan brand bevorderen, oxiderend., H281:Bevat sterk gekoeld gas, kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken., H280:Bevat gas onder druk, kan ontploffen bij verwarming., H290:Kan bijtend zijn voor metalen, H300 + H310 + H330:Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing., H300 + H310:Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid., H300 + H330:Dodelijk bij inslikken en bij inademing., H300:Dodelijk bij inslikken., H301:Giftig bij inslikken, H302 + H312 + H332:Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing., H302 + H312:Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid., H302 + H332:Schadelijk bij inslikken en bij inademing., H302:Schadelijk bij inslikken, H303:Kan schadelijk zijn bij inslikken, H304:Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, H305:Kan schadelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt., H310 + H330:Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing., H310:Dodelijk bij contact met de huid., H311 + H331:Giftig bij contact met de huid en bij inademing., H311:Giftig bij contact met de huid., H312:Schadelijk bij contact met de huid, H313:Kan schadelijk zijn bij contact met de huid, H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H315:Veroorzaakt huidirritatie, H316:Veroorzaakt lichte huidirritatie, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H320:Veroorzaakt oogirritatie, H330:Dodelijk bij inademing., H331:Giftig bij inademing., H332:Schadelijk bij inademing, H333:Kan schadelijk zijn bij inademing, H334:Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H340:Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is), H341:Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)., H350:Kan kanker veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is), H350i:Kan kanker veroorzaken bij inademing., H351:Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is), H360:Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)., H360D:Kan het ongeboren kind schaden, H360Df:Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden., H360F:Kan de vruchtbaarheid schaden., H360FD:Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden., H361:Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is), H361d:Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden, H361f:Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden., H361fd:Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden., H362:Kan schadelijk zijn via de borstvoeding, H371:Kan schade aan organen veroorzaken. ##EXPOSURE_SCENARIO##., H372:Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling, H373:Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is), H400:Zeer giftig voor in het water levende organismen, H401:Giftig voor in het water levende organismen, H402:Schadelijk voor in het water levende organismen., H370:Veroorzaakt schade aan organs (CNS), H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H413:Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben, H420:Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer.

Inhoud

500 ml

Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

Amway

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Signaalwoord

Gevaar

Substantie

Vloeistof

Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

x

Verpakking breedte

4 cm

Verpakking hoogte

15 cm

Verpakking lengte

10 mm

Verpakkingsgewicht

500 g

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen, P201:Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen, P221:Vermenging met brandbare stoffen … absoluut vermijden., P220:Van kleding, …, brandbare stoffen verwijderd houden, bewaren., P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten, P210:Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken, P222:Contact met de lucht vermijden., P223:Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand., P231+P232:Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen., P231:Onder inert gas werken., P232:Tegen vocht beschermen, P233:In goed gesloten verpakking bewaren, P234:Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren, P235+P410:Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen., P235:Koel bewaren, P241:Explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichtings-, … apparatuur gebruiken, P242:Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken, P243:Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit, P244:Reduceerventielen vrij van olie en vet houden., P250:Malen, schokken, …wrijving vermijden., P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden, P260:Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen, P261:Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden, P262:Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden, P263:Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P270:Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product, P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P272:Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten, P273:Voorkom lozing in het milieu, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P281:De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken, P282:Koude-isolerende handschoenen, gelaatsbescherming/oogbescherming dragen., P283:Vuur/vlambestendige, brandwerende kleding dragen., P284:Adembescherming dragen., P285:Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen, P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen, P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen, P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen — GEEN braken opwekken, P302+P334:Bij contact met de huid: in koud water onderdompelen, nat verband aanbrengen., P302+P350:Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep., P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen, P304+P341:Na inademing: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt., P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P306+P360:Na morsen op de kleding: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken., P307+P311:Na blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., P308+P311:Na (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P309+P311:Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P308+P313:Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen, P311:Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P313:Een arts raadplegen., P314:Bij onwel voelen een arts raadplegen, P315:Onmiddellijk een arts raadplegen, P320:Specifieke behandeling dringend vereist (zie ##label## op dit etiket)., P321:Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket), P322:Specifieke maatregelen (zie ##label3## op dit etiket)., P330:De mond spoelen., P331:GEEN braken opwekken, P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen, P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen, P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen, P334:In koud water onderdompelen, nat verband aanbrengen., P335+P334:Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen., P335:Losse deeltjes van de huid afvegen., P336:Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen., P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen., P340:Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt., P341:Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt., P342+P311:Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P350:Voorzichtig wassen met veel water en zeep, P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten., P352:Met veel water en zeep wassen., P353:Huid met water afspoelen, afdouchen., P360:Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken., P361+P364:Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse., P361:Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken., P362+P364:Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken, P362:Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken., P363:Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken, P364:And wash it before reuse., P370+P376:In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden., P370+P378:In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide, P370+P380+P375:In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar., P370+P380:In geval van brand: evacueren., P371+P380+P375:In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar., P372:Ontploffingsgevaar in geval van brand., P373:NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt., P374:Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen., P375:Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar., P376:Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden., P377:Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden, P378:Blussen met ##extiguisher##., P380:Evacueren., P381:Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden, P390:Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden., P391:Gelekte/gemorste stof opruimen, P402+P404:Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren, P402:Op een droge plaats bewaren, P403+P233:Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., P403+P235:Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren, P403:Op een goed geventileerde plaats bewaren, P404:In gesloten verpakking bewaren, P405:Achter slot bewaren, P406:In corrosiebestendige, … houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren, P407:Ruimte laten tussen stapels, pallets., P410+P403:Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren., P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ⁰C/122 ⁰F., P410:Tegen zonlicht beschermen, P412:Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F, P420:Gescheiden van ander materiaal bewaren., P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften, P502:Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

EAN

1027317001420

Categorieën

Huishouden Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Ontvetters

Merk

Amway

SKU: 9300000175744046 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Amway Ovenreiniger, ovenreiniger met kwast om aan te brengen, gel-ovenreiniger, 500 ml

Gevaarlijk

  • Veroorzaakt ernstig oogletsel.

  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Ovenreiniger AMWAY – Gel Oven Cleaner – 500 ml – Amway”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ovenreiniger AMWAY – Gel Oven Cleaner – 500 ml – Amway
Ovenreiniger AMWAY – Gel Oven Cleaner – 500 ml – Amway

 25,00

Huishoud-vergelijk.nl
Logo